Undervisningen – opbygning og indhold

 

12 ugers afklaringsforløb:

 • STU-elevens ønsker og drømme for sin voksentilværelse afklares.
 • STU-eleven introduceres for de øvrige elever på STU-linjen.
 • Eleven præsenteres for alle linjerne på produktionshøjskolen, således at eleven har mulighed for at vælge netop den linje, der interesserer eleven mest.
 • Vi afklarer elevens kompetencer indenfor det personlige, det sociale og det faglige område. Det gør vi gennem samtaler, øvelser, observationer og test. RKA – Real kompetence afklaring – er et af de redskaber, vi benytter os af.
 • Planlægning af  individuelle mål for uddannelsen, herunder praktikforløb i virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt inddragelse af eventuelle eksterne kursusforløb.

Linjerne

Når eleven er klar til det, er de i praktik 2 x 2 uger om året på en af skolens linjer. Praktikken foregår således sammen med produktionsskolens andre elever. Det er linjelæreren, der står for undervisningen af dig, men der er en del af tiden en STU-lærer til stede, hvis du har brug for hjælp.

Der er følgende linjer på Produktionshøjskolen:

 • Træ og håndværk
 • Film og TV
 • Blomster og Krea
 • Foto
 • Grafisk Design
 • Musik og Producer
 • Medie og event
 • Sundhed og Pædagogik
 • Auto og cykel
 • Malerlinje

Du kan se mere om linjerne her på hjemmesiden.

Linjerne kræver noget forskelligt af eleverne. Nogle af dem kræver f.eks. at man samarbejder meget. Andre kræver, at man selv er god til have arbejdsdisciplin.

Almene fag

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens interesser, behov og niveau og er så vidt muligt knyttet til hverdagspraksis. Hvis eleven har ønske om at afslutte en FSA er der mulighed for det.

En del af undervisningen er computerbaseret, i det vi samtidig styrker og udvikler elevens it kompetencer.

Dansk

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger.

Der arbejdes med læseforståelse, brevskrivning, afkodning, genreforståelse mm. Lytte og tage del i debat og samtale.

Der er mulighed for særligt støttende forløb i forhold til dysleksi og andre særlige behov.

 

Matematik

Undervisningen tager afsæt i elevens faglige standpunkt og vil som udgangspunkt være individuelt tilrettelagt. Hovedvægten lægges på

tilegnelse af de fire regnearter. Desuden kan eleven opnå at blive fortrolig med netbank og håndtering af personlig økonomi herunder budgetlægning, betaling af regninger, betalingsservice og andre praktiske økonomiske forhold.

 

Engelsk

Eleverne har mulighed for at lære engelsk gennem samtale, sproglege,

film, internet m.m. Undervisningen foregår ud fra den enkelte deltagers niveau.

 

Samfundsfag

Eleverne får et grundlæggende kendskab til det danske samfund, og det danske samfund i vores globale verden. Vægten lægges på demokratiforståelse, rettigheder, pligter og muligheder. Eleven skal opnå indsigt i, hvad de forskellige offentlige instanser varetager, og hvordan de gør brug af dem.

 

Boundervisning

Vores køkken indgår som en fast del af undervisningen og dagligdagen på  STU. Vi planlægger frokost, afprøver opskrifter og udarbejder personlige kogebøger. Køkkenet indgår som en naturlig del af boundervisningen, og omfatter også oprydning, rengøring, tøjvask og hygiejne, samt ernæringslære.

 

Motion

En del af vores undervisning omfatter medlemskab og 1-2 ugentlige besøg i fitnesscenter. Desuden inddrager vi mange andre aktiviteter som fx cykelture, kajakroning, rulleskøjteløb, klatring og meget mere, der kan have relevans for målgruppen.

Vi ønsker at opbygge en fortrolighed med aktiviteten, således at eleven kan tage af sted på egen hånd eller sammen med en kammerat også udenfor undervisningstiden.

Sammen med resten af Produktionshøjskolen kan eleven deltage i den ugentlige aktivitetsdag om fredagen. Aktiviteterne kan veksle mellem rundbold, fodbold, vandreture, hockey m.v.

Fælles for aktiviteterne er, at de er holdbaserede, således at eleverne får mulighed for at møde elever fra andre linjer og se sig selv som en del af et større fællesskab.

 

Fritidsliv

Gennem fritidslivet kan eleven opbygge venskaber og netværk, der kan give glæde, mening og indhold gennem hele voksenlivet.

Eleven vil få kendskab til mulighederne i foreningslivet samt i det frivillige arbejde. Desuden præsenteres eleven for en bred vifte af muligheder indenfor hobbies, idræt og friluftsliv.

 

Temaundervisning

I løbet af året planlægger vi forskellige temadage. Emnerne kan være:

·      Kost, sundhed og motion.

·      Ture i Danmark med vægt på geografi og historie.

·      Venskaber, kærlighed og følelser.

·      Borgerskab og demokrati.

·      Friluftsliv, natur og miljø.

·      Studierejser.

·      Traditioner.

·      Identitet  og familie.

Vi planlægger, så vidt muligt temaerne i samarbejde med eleverne, således at indhold og niveau kan imødekomme elevernes interesse.

 

Praktik

Som en del af STU-forløbet på BHP deltager eleven i praktikforløb i private og offentlige virksomheder. Forløbene er af forskellig varighed enten intensivt i ugeforløb eller fast ugentlig dag over en længere periode. Derudover etableres der kombinationsforløb på tekniske skoler som led i afklaring af elevens funktionsnivau.

Forventninger til eleven

 • At der er noget eleven gerne vil lære. Det kan være næsten hvad som helst
 • At eleven forsøger at følge nogle af vores råd
 • At eleven mener, at Produktionshøjskolen er det rigtige sted for vedkommende
 • At eleven giver besked, hvis der sker noget vigtigt i deres liv
 • At eleven giver besked, hvis han/hun er syg eller forsinket
 • At eleven ikke forlader skolen uden at give besked