Uddannelsen

 

Produktionshøjskolens mange tilbud er en del af det undervisningsforløb, eleven vælger.

Eleven kan således være tilknyttet både STU samt et forløb på en linje.

Vi mener dette sikrer, at eleven kan afsøge flere interessefelter og udfordre sig selv på forskellige områder fagligt og socialt. Vi mener også, at det er vigtig, at eleven får en så bred kontaktflade som muligt, så eleven oplever sig som en del af et fællesskab, og samtidig får god mulighed for at etablere venskaber.

Det tætte samarbejde mellem STU lærerne og linjefagslæreren sikrer, at eleven bliver set og respekteret i forskellige situationer og sammenhænge. Samarbejdet sikrer også, at arbejdet med at udvikle elevens potentialer bliver nuanceret og målrettet.

Faserne i uddannelsen

1.trin

Uddannelsen begynder med et 12 ugers afklaringsforløb, hvor vi i samarbejde med eleven finder ud af, om vores STU er det rigtige sted for eleven. Herefter udarbejdes en undervisningsplan, der beskriver hvilke mål eleven arbejder hen imod. Den endelige uddannelsesplan udarbejdes og færdiggøres sammen med UU-vejlederen.

2.trin

I denne fase prøver eleven forskellige mål og drømme af. Her vil indgå såvel almenundervisning , teambuilding, ekskursioner, interne som eksterne praktikker, fritidsaktiviteter som fx. sport samt boundervisning.

3.trin

I 3. Fase arbejdes der videre på at skabe de bedste forudsætninger for et meningsfyldt, selvstændigt og aktivt voksenliv.

Der er fokus på elevens videre uddannelse, jobmuligheder og eventuelle personlige udfordringer. I denne fase vægtes praktikker samt kurser i større grad, således at elevens potentialer afdækkes.

Praktik

I løbet af uddannelsen skal du i praktik både på andre linjer på skolen og andre steder. Det kan være på en arbejdsplads eller på en uddannelsesinstitution. Praktikperiodernes længde er et spørgsmål om, hvad du er frisk på og hvad praktikstedet ønsker. STU-lærerne hjælper dig med at finde praktiksteder og følger med dig på stedet, hvis du ønsker det.

Kontaktperson

Eleven tildeles en kontaktperson ved begyndelsen af STU-forløbet. Det er kontaktpersonens opgave at have den daglige kontakt med eleven. Desuden at have kontakt med elevens netværk herunder forældre, værge, bosted og sagsbehandlere. I samarbejde med eleven udformer kontaktpersonen undervisningsplanen efter de 12 ugers afklaring. Derefter afholdes der evalueringsmøde med STU-vejlederen en gang årligt, hvor den egentlige uddannelsesplan fastlægges.

Kontaktpersonen indkalder til møder med samarbejdsparterne mindst en gang årligt eller når behov opstår.

Efter behov afholdes der løbende afklarende samtaler med STU eleverne, så vi sikre elevernes trivsel og mål for uddannelsen styrkes.

Forventninger til eleven

  • At der er noget eleven gerne vil lære. Det kan være næsten hvad som helst
  • At eleven forsøger at følge nogle af vores råd
  • At eleven mener, at Produktionshøjskolen er det rigtige sted for vedkommende
  • At eleven giver besked, hvis der sker noget vigtigt i deres liv
  • At eleven giver besked, hvis han/hun er syg eller forsinket
  • At eleven ikke forlader skolen uden at give besked